+31 (0)10 4953366

Inloggen Registreren

Categorieën

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang 20 euro korting op uw bestelling.
*Nieuwsbrief kortingscoupon bij een minimale uitgave van €300.
 • mandje leeg winkelwagen
  Winkelwagen

   

  uw mandje is momenteel leeg.

   

klantenservice

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Horeca world en een koper, waarop Horeca world deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Offerte.
De door Horeca world gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Levering.
3.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
3.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Horeca world en koper overeenkomen dat Horeca world voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper.
3.3. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.4. In geval van retouren worden aangebroken verpakkingen niet gecrediteerd.

4. Opslagkosten.
Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper.
Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Horeca world een model, monster of voorbeeld is vertoond of verstrekt, wordt het slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaak kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat ze worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
6.1. Horeca world heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
6.2. Onder omstandigheden die niet door Horeca world te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat de leveranciers van Horeca world niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
6.3. Horeca world is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
7.1. Na levering blijft Horeca world eigenaar van de geleverde zaken zolang de koper:
a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
7.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
7.3. Nadat Horeca world haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Horeca world toe de plaats te betreden waar deze zaken
zich bevinden.
7.4. Als Horeca world geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Horeca world verpanden.

8. Betaling.
8.1. Betaling dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn met een maximum van 30 dagen. Bij het niet voldoen aan overeengekomen betalingstermijn zullen nieuwe orders en leveringen geblokkeerd worden tot betaling van vervallen facturen is voldaan.
8.2. Betaling geschiedt door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Horeca world of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL31RABO0328200549 ten name van Horeca world te Utrecht.
8.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de koper verplicht op verzoek van Horeca world een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Horeca world heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen.
8.4. Het recht van koper om zijn vorderingen op Horeca world te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement vanHoreca world.
8.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. Een betalingstermijn is overschreden;
b. koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor nakoming en dit uitblijft of onvoldoende is;
c. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
d. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
e. de koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
8.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan Horeca world verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
8.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper Horeca world alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 50,00€. De kosten bedragen15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente. Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn deze kosten verschuldigd.
8.8. Betalingen van facturen aan crediteuren worden met 30 dagen voldaan.

9. Kosten gerechtelijke procedure.
Als Horeca world in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

10. Montagewerkzaamheden.
10.1. Als Horeca world montagewerkzaamheden uitvoert, dan dient koper aan te geven waar leidingen zicht kunnen bevinden om zo schade te beperken.
10.2. Beschadigingen bij montage of demontage, van muren, wandtegels, of elektrische- of waterleidingen en dergelijke, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid.
11.1. Horeca world is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Horeca world toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Horeca world verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
11.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade de gederfde winst;
b. schade veroorzaakt door opzet bij montage of demontage van muren, wanden, tegels of elektrische- of waterleidingen en dergelijke;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
11.3. Koper vrijwaart Horeca world voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Horeca world geleverde producten en/of materialen.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
12.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
12.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Horeca world neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Horeca world mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

13. Privacy Statement
Horeca world respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft verouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Horeca world zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stelen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

14. Disclaimer
Hoewel wij er naar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website helemaal juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn
enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die getoond zijn op deze websites.

15. Wijziging van deze algemene voorwaarden.
Horeca world is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

 

Hoelang heb ik Garantie?


Op alle door ons geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden onderdelengarantie waarvan 3 maanden op arbeid en voorrijkosten. Op horeca meubilair wordt er geen garantie gegeven. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde goederen, voor een door ons aangegeven periode. Voor alle bij ons gekochte producten met carry- in garantie geldt een garantietermijn van 1 jaar na aankoop. Tevens garanderen wij dat het geleverde voldoet aan de voorschriften van het IJkwezen. Onze garantieverplichtingen strekken zich uit tot herstel of vervanging van gebreken die onder de garantie vallen. Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen. In het weekend en de avonduren alleen geldt garantie alleen voor producten met een servicecontract.

Wanneer vervalt de garantie ?

Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

 • De goederen niet of niet volledig betaald heeft.  
 • Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt. 
 • Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten.
 • Wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen. 
 • Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt. 
 • De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.  
 • Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, hang en sluitwerk, zwenkwielen, branders en thermokoppels van doner en shoarma apparatuur, deurrubber, bedieningsknoppen, etc. 


Goed om te weten:

 • Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (08.00 – 17.00 uur). 
 • Voor weekend en de avonduren geldt garantie alleen met een servicecontract.  
 • Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie. 
 • Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie.  
 • Retournering van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is. 
 •  Artikelen aangeboden in de categorie ‘gebruikt’ worden zonder garantie geleverd.  
 •  Arbeid en voorrijkosten dienen direct en uitsluitend contant te worden voldaan. 

 

Wat is Carry in Garantie?

Het kan gebeuren er een storing of mankement ontstaat aan een product van Horecaworld. U heeft bij gegronde reden de mogelijkheid gebruik te maken van de carry-in garantie. Kleine apparatuur (60X60X90CM) of apparatuur goedkoper dan € 500,00,- euro vallen onder deze garantie. Deze kunt u ter reparatie terugsturen op eigen kosten. Dit kan alleen via het retourformulier op onze website waarna u van ons een storingsnummer krijgt. Uiteraard is er ook de mogelijkheid het zelf te brengen bij de technische dienst van Horecaworld of van de toeleverancier. 

Let er bij het terugzenden of terugbrengen wel op dat:

 • Het product zo goed mogelijk in de originele verpakking en met voldoende beschermende materialen wordt verpakt en verzonden. 
 • Het product hygiënisch schoon wordt aangeleverd.  
 
We behouden ons het recht voor om onderzoek of reparatie van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. 

 

Het retourneren van een bestelling aan Horecaworld  B.V


Van toepassing op nieuwe apparatuur.

Wij doen er alles aan om onze producten met zoveel mogelijke informatie te tonen op internet. Desondanks kan het voorkomen, dat u een product niet juist heeft besteld of dat wij een onjuiste levering uitleveren. Een besteld product kan in sommige gevallen geretourneerd worden, indien de wet Kopen op Afstand van toepassing is. Deze wet is bedoeld voor transacties tussen consumenten en bedrijven. Bij zakelijke bestellingen kan hier geen beroep op worden gedaan. De volgende zaken zijn van belang: 

Artikelen

Het te retourneren product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. Retour gestuurde producten worden niet teruggenomen indien ze:
a. Gebruikt zijn
b. Beschadigd zijn
c. Speciaal voor u zijn gemaakt
d. Speciaal voor u zijn besteld
f. Producten van textiel
 

Hoe retourneer ik een aankoop?

 1. Stuur ons een retour verzoek via het onderstaande formulier en vul deze compleet in.    
 2. Na ontvangst van uw retourverzoek wordt deze binnen 1 week beoordeeld en ontvangt u via e-mail een bericht van ons.
 3. Indien uw retourverzoek is goedgekeurd ontvangt u een retourbon. Deze dient u bij uw retour zending te voegen.

Condities

 1. Retour te zenden onderdelen moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld. Dit kan alleen per e-mail met ingesloten, compleet ingevuld formulier.
 2. Het te retourneren product moet binnen 7 werkdagen na aanmelding van de retour aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn;
 3. De retourzending moet zijn voorzien van een retourbon, die u van ons ontvangen heeft na goedkeuring retournering;
 4. De retourzending dient te worden verstuurd naar: Horeca World, Ingenieur Herman de Grootweg 1 3201 AB Spijkenisse
 5. De retourzending dient voldoende te zijn gefrankeerd.


Frankeren retourzending

De kosten voor het retour zenden komen voor uw eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen. U dient retouren altijd voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. Het risico van de retourzending ligt bij degene die de zending retourneert.

 

Kosten B2B retourzending

Wij nemen alleen goederen terug na acceptatie verzoek en als deze ongeopend en in de originele verpakking zijn. Bij het retourneren of omruilen van producten kan 35% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Let dus goed op wat u bestelt, bijvoorbeeld op de maat en voltage/wattage van de producten.

 

Verwerking en terugbetaling

Zodra de onderdelen zijn ontvangen en verwerkt, wordt het bijbehorende bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggestort. De verzendkosten van de oorspronkelijke zending worden niet teruggestort tenzij anders is overeengekomen.

 

RETOURNEER TIJDSBESTEK
Verwachte tijd totdat het pakket bij ons warenhuis is ontvangen

Tot 7 werkdagen*

RESTITUTIE TIJDSBESTEK (nadat uw retour is ontvangen)
Verwachte tijd totdat het verschuldigde bedrag

op uw rekening is bijgeschreven

Tot 8-10 werkdagen**

AFHANDELINGSTIJD RETOUREN

Tot 17 werkdagen

*  Let erop dat het hierboven vermelde tijdsbestek voor retournering is gebaseerd op een gemiddelde. Tijdens drukke vakantie- en uitverkoopperiodes kan het verwerken hiervan iets langer duren dan normaal.

** De tijd die nodig is voordat u het bedrag op uw credit card terugziet, is afhankelijk van uw creditcard maatschappij.

 

 

 

Schade melden na ontvangst goederen van Horecaworld B.V.

 

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de verwerking van uw bestelling. Mocht er tijdens de ontvangst toch iets niet in orde zijn met uw bestelling, dan dient u dit ons uiterlijk binnen 8 uur na ontvangst schriftelijk via e-mail te melden. Hierbij is het noodzakelijk, dat u onderstaand formulier voor het retourneren van Horeca World producten compleet ingevuld meestuurt, zodat wij het kunnen beoordelen. Let op u bent verplicht foto's te uploaden zodat wij uw schadegeval in behandeling kunnen nemen.

Hoe meld ik schade na ontvangst goederen?

Stuur ons een melding via onderstaand schadeformulier, vul deze compleet in en stuur het volgende mee:

 • Foto’s van de beschadiging

 • Kopie van de factuur

 • Kopie van de aflever bon van de transporteur

 

Na ontvangst van uw schadeformulier ontvangt u binnen 24 uur bericht van ons of deze gerechtvaardigd is. Na de acceptatie van de schade nemen wij met u contact op om deze adequaat af te handelen.

Artikelen
Het te retourneren product moet in originele verpakking worden geretourneerd.

Frankeren retourzending
De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van Horecaworld, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van de retourzending ligt bij degene die de zending retourneert.

 

 

Storing melden van een product van Horecaworld B.V.

 

Als ondernemer wilt u uw klanten het beste voorschotelen. Een storing komt dan altijd ongelegen. Het kan leiden tot omzetverlies of schade. Onze gekwalificeerde monteurs staan er garant voor, dat u snel en vakkundig geholpen wordt. Storingen kunt u op alle dagen per e-mail bij ons melden.

 

Hoe meld ik een storing?

 1. Stuur ons een storingsmelding via onderstaand meldingsformulier en vul deze compleet in.    
 2. Na ontvangst van uw formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om u te kunnen helpen.
 

Voordat u onze servicedienst inschakelt kunt u de volgende controles zelfstandig uitvoeren:

 • Is de voedingsspanning in orde? -> Zekering in meterkast controleren. 
 • Staat de koeling of vriesinstallatie correct ingesteld? -> Instelling controleren op bediening. 
 • Bedieningsprobleem? -> Raadpleeg de gebruikershandleiding. 


Ondervindt u ondanks bovenstaande aanwijzingen nog steeds problemen?  Vul dan het meldingsformulier in.

Storingsmelding
De storing wordt doorgegeven aan het servicebedrijf. De servicemonteur zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen om de storing te bespreken en/of een afspraak in te plannen. Wij verzoeken u om kennis te nemen van de onderstaande informatie met betrekking tot de garantie.   

Omschrijving storing/defect : 
Op alle door ons geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden onderdelengarantie waarvan 3 maanden op arbeid en voorrijkosten. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring, of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen. Op horeca meubilair wordt er geen garantie gegeven. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde goederen, voor een door ons aangegeven periode. Tevens garanderen wij dat het geleverde voldoet aan de voorschriften van het IJkwezen. Onze garantieverplichtingen strekken zich uit tot herstel/vervanging van gebreken welke onder de garantie vallen.

 

Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

 • De goederen niet of niet volledig betaald heeft.  

 • Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt. 

 • Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten.

 • Wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen. 

 • Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt. 

 • De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.  

 • Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, hang en sluitwerk, zwenkwielen, branders en thermokoppels van doner en shoarma apparatuur, deurrubber, bedieningsknoppen, etc. 

 

Goed om te weten:

 • Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (08.00 – 17.00 uur). 

 • Voor weekend en de avonduren geldt garantie alleen met een servicecontract.  

 • Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie. 

 • Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie.  

 • Retournering van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is. 

 • Artikelen aangeboden in de categorie ‘gebruikt’ worden zonder garantie geleverd.  

 • Arbeid en voorrijkosten dienen direct en uitsluitend contant te worden voldaan. 

 

Veel gestelde vragen:


Wat is Horeca World?

Horecaworld B.V. is dé marktleider in de Benelux op het gebied van horecabenodigdheden. Als betrouwbare partner in de branche bedienen wij onze markt al jarenlang met eersteklas producten: van kruimelveger tot pizza-oven en alles wat daar tussen zit. Onze focus is erop gericht de professionele horecaondernemer keuze te bieden uit een zeer compleet assortiment specialistische producten. Wij bieden topproducten die snel te leveren zijn en zich onderscheiden door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. ‘Alles in één hand’ is bij ons geen loze kreet. Wij leveren alle apparatuur, producten en accessoires waarvan het horecahart sneller gaat slaan. Snel en zonder veel poespas. Ons magazijn van ruim 11000 m2 biedt ons de gelegenheid praktisch alle producten direct uit voorraad binnen 24-48 uur af te kunnen leveren. Let vooral ook op onze interessante weekaanbiedingen, uitverkoopproducten of aantrekkelijk geprijsde gebruikte artikelen. Hier kan precies het koopje voorbijkomen waarnaar u op zoek bent. Bestellen, afrekenen en afleveren binnen 48 uur tijd. Vanuit onze prachtige showroom van ruim 1400 m2. Kunt u onze producten ervaren, inmeten, testen en de kwaliteit beoordelen. 


Hoe lang is de levertijd?

Wij hebben een magazijn van ruim 11000 m2. Hierdoor kunnen wij praktisch alle producten direct uit voorraad binnen 24 tot 48 uur leveren.  Artikelen die wij bij onze toeleveranciers bestellen bezorgen we, mits daar voorradig,  binnen een week.  Uiteraard geldt dat speciaal voor u op maat gemaakte artikelen iets langer op zich laten wachten.


Heeft Horecaworld een showroom?

Vanuit Rotterdam is het 10 minuten rijden naar onze showroom van ruim 1400m2 te Spijkenisse. Hier is het mogelijk veel artikelen te zien, testen en inmeten. Tevens staan hier de uitverkoop artikelen, occasions en voordelige Cash en Carry producten opgesteld. Daarnaast kunt u hier direct artikelen bestellen en afhalen in ons magazijn dat op hetzelfde adres gevestigd is.


Heeft Horecaworld een laagste prijs garantie?

Horecaworld werkt volgens het principe laagste prijsgarantie. Vindt u een artikel dat Horecaworld verkoopt elders tegen een lagere prijs, dan krijgt u het ook bij Horecaworld voor deze prijs. Uiteraard zijn hier wel enkele spelregels van toepassing.

 • Laagste prijsgarantie is niet van toepassing wanneer het concurrerende bedrijf buiten Europa gevestigd is.

 • Het artikel dient identiek te zijn aan het artikel dat Horecaworld levert.

 • De leverings- en garantievoorwaarden bij de concurrent dienen gelijk te zijn aan de voorwaarden van Horecaworld

 • Het prijsverschil moet voor Horecaworld controleerbaar zijn middels een link, prijslijst, folder, advertentie of de website van de betreffende concurrent.

 • Het artikel bij de concurrent moet origineel verpakt geleverd worden. Showroommodellen en demomodellen zijn uitgesloten van prijsgarantie.

 

Welke betaal termijn hanteert Horecaworld?

Voor de meeste betaalmogelijkheden geldt dat ze op het moment van bestellen gebeuren, dus vóór de levering. Bij levering onder rembours dient u op het moment van levering contant af te rekenen. Levering op rekening is alleen mogelijk voor onderwijs-, zorg- en overheidsinstellingen of op speciaal verzoek bij frequent terugkerende klanten. Zij kunnen gebruik maken van een zogenaamde  Sepa machtiging. Er geldt een termijn van 14 dagen.
 

Welke betaal methoden hanteert Horecaworld?

Betalen kan op verschillende manieren.


Contant

Contante betaling  is uiteraard mogelijk.

 

IDeal

Deze betaalmethode is mogelijk voor iedereen met een Nederlandse bankpas en kaartlezer. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.  

 

Mastercard, Visa, American Express

U kunt uw creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. Uw creditcard wordt belast op het moment dat een artikel is verzonden


Bankoverschrijving

Indien u niet over internetbankieren, paypal of een creditcard beschikt, dan kunt u kiezen om het bedrag zelf over te maken. Na uw bestelling ontvangt u een e-mail van onze betalingsverkeer partner Buckaroo, waarop u alle gegevens kunt vinden om het bedrag over te maken. Uw bestelling wordt direct verzonden, zodra u het geld heeft overgemaakt.

 

Paypal

Met een PayPal account kunt u direct betalen voor al uw aankopen zonder dat u persoonlijke informatie over het internet hoeft te sturen. PayPal is dus een hele makkelijke en veilige betaalmethode. Om te kunnen betalen met PayPal, moet u zich eenmalig registreren. Dit kunt u het beste doen vóórdat u een aankoop doet. Door u te registreren maakt u uw eigen Paypal betaalrekening aan. Op de PayPal website kunt u heel eenvoudig het tegoed online aanvullen. Het geld is direct beschikbaar voor betalingen of aankopen.  


Mistercash (alleen voor Belgische klanten)

Mister Cash is de naam voor Belgische betaalkaarten. Met behulp van een PIN code kun je als Belgische inwoner betalen bij diverse winkels, tankstations, drank of andere automaten. Daarnaast is het mogelijk om op internet er online betalingen mee te verrichten. Je kunt dan middels het nummer van de kaart en de vervaldatum een online betaling met Mistercash doen


Op rekening - alleen voor (semi) overheidsinstellingen

Betalen op rekening is bij ons geen probleem voor (semi) overheidsinstellingen. Uw order wordt direct na bestelling verzonden en vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om de factuur te voldoen.


Rembours

U kunt er ook voor kiezen om uw bestelling onder rembours te laten opsturen. Dit betekent dat u pas betaald als u het pakket van de bezorger ontvangt. U dient het totaal bedrag van uw bestelling contant te betalen aan de bezorger. Let op: voor deze betaalmethode wordt € 10-,- aan bezorgkosten in rekening gebracht..

 

Afterpay

AfterPay – Digitale Factuur (Nederland)
AfterPay voert voor www.horecaworld.biz het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij www.horecaworld.biz betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 500 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 1000 .Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

AfterPay – Digitale Factuur (Nederland - Bedrijven)
AfterPay voert voor www.horecaworld.biz het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij  www.horecaworld.biz betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 500 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 1000. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

 

Kan ik een aanbetaling doen?

Bij bestellingen die in de showroom worden gekocht en later worden geleverd dient minimaal 20% te worden aanbetaald op uw bestelling. Bij aflevering van de goederen kunt u kiezen uit onze betalingsmethoden.

 

Kan ik een bestelling annuleren?

U kunt een bestelling annuleren bij Horecaworld. Wij verzoeken u dit binnen 4 uur te melden. Komt de melding later bij ons binnen, dan is uw bestelling al verwerkt en kunnen wij deze niet meer annuleren. Bij een annulering kan 35% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Let dus goed op wat u besteld, bijvoorbeeld op de maat en voltage/wattage van de producten.

 

Hoe wordt er geleverd?

Wij versturen uw bestelling via GLS, waarna u uw zending kunt volgen via track&trace. klik hier voor de link zodat u de track&trace code kunt volgen. Een bezorgafspraak is helaas niet mogelijk. Onze pakketdienst GLS kan geen tijd afspreken voor bezorging. Vooraf zullen wij u wel informeren over de afleverdag. Alle producten worden afgeleverd tussen 08:00 en 18:00 uur op het door u opgegeven afleveradres. Bestellingen bestemd voor de Waddeneilanden worden op het vaste land van Nederland bij een transporteur geleverd. De bestelde artikelen worden tot aan de eerste deur geleverd. Indien de bezorger een apparaat toch naar binnen brengt is het risico (schade aan interieur of apparatuur) voor de koper.


Leveringen buiten de Benelux?

Voor leveringen buiten de Benulux zijn de volgende aanvullingen op de algemene
voorwaarden van toepassing;

 • Zorg dat er op de afgesproken leverdag en -tijd iemand op het bezorgadres aanwezig is.

 • De vervoerder zal maximaal twee keer de goederen proberen af te leveren.

 • Indien de vervoerder op de eerste leverdag niemand op het bezorgadres aantreft, en niet
  volgens afspraak kan afleveren zijn wij genoodzaakt de transportkosten van het tweede
  transport  in rekening te brengen.

 • Indien de vervoerder op beide bezorgdagen niemand op het bezorgadres aantreft, en niet
  volgens afspraak kan afleveren zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te
  brengen. Tevens zal er dan ook 50% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht kunnen worden.

 • De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van de betreffende transporteur en vervalt op het moment van aflevering aan u.


Hoe zit met het Onderhoud en de Plaatsing van apparatuur?

Plaatsing koelmeubelen

Voor de plaatsing van een koeling moeten beslist de volgende punten in acht genomen worden:

 • Plaats een koeling nooit te dicht bij een warmtebron of in een te warme ruimte.

 • Plaats een koeler niet bij open deuren en in de tochtstroom van een airco- of ventilatiesysteem.

 • Zorg voor voldoende ruimte bij het aanzuig- en uitblaasrooster voor optimale ventilatie van het koelgedeelte.

 • Laat de koelapparatuur 24 uur rusten voor u de apparatuur inschakelt.

 

Installatie koel/vriescel
Bij zelfbouw van een koel/vriescel valt alleen de koel/vries motor onder de garantie. De plaats van opbouw mag maximaal 20 meter verwijderd zijn van de losplaats die zich bevind bij de eerste deur. Wanneer deze afstand groter is dan 20 meter moet de afnemer het intern transport verzorgen. Ook wanneer de opbouw locatie anders is dan de begane grond zoals kelder, etage etc. moet de afnemer het intern transport verzorgen. De ondergrond/vloer waarop de koel/vriescel wordt geplaatst dient voor de opbouw vlak/waterpas te zijn.

 

Installatie afzuig/ventilatie systemen 
Aangekochte apparatuur als afzuigmotoren, geurfilterkasten, standenregelaars etc. dienen te worden aangesloten door een erkend installateur. Bij een eventuele storing moet de factuur/rapport van het ingeschakelde installatiebedrijf worden overlegd met Horecaworld. Indien er niet kan worden aangetoond dat installatie is verricht door een professionele installateur zal de garantie komen te vervallen. 


Onderhoud koelmeubelen

Om de technische prestaties van de koeling hoog te houden en de levensduur te verlengen, is regelmatig onderhoud een vereiste. Specifieke informatie met betrekking tot het onderhoud staat vermeld in de gebruikershandleiding.

 

U dient uw koelapparaten regelmatig te ontdooien. Zodra u grote ijsafzettingen op de stangen ziet, weet u dat het hier weer tijd voor is. IJsafzettingen zijn namelijk funest voor de prestaties van uw koelapparaat. De ijsafzetting isoleert de koelelementen, waardoor het koelapparaat maximale energie verbruikt om de inhoud koel te krijgen.

 

Na het ontdooien doet u het volgende:

 • U neemt het apparaat af met een mild sopje waarin een lepel soda is opgelost.

 • U neemt het vervolgens af met schoon water met daarin een scheut azijn.

 • U laat het apparaat drogen.

 • U smeert de koelelementen in met glycerine.

 

Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig uitgevoerd worden. Wij adviseren u hiervoor een medewerker verantwoordelijk te maken. Driemaandelijkse reiniging van het meubel is een vereiste voor aanspraak op de fabrieksgarantie.

 • Gebruik voor de reiniging nóóit scherpe voorwerpen.

 • Reinig de afvoer en lekbak regelmatig om waterschade te voorkomen.

 • Reinig het meubel nooit met een waterstraal of hogedrukspuit.

 • Reinig de binnenkant altijd met katoenen doeken.

 • Gebruik nóóit een schuurmiddel.

 • Reinig de deurrubbers met een vochtige doek.

 • Reiniging van de condensor

 • Verwijder het front en reinig met een stofzuiger of borstel, van boven naar beneden.

 • Afhankelijk van de situatie kan het noodzakelijk zijn om de verdamper en/of de lucht geleidingsschotten te reinigen. Pas hier mee op! De lamellen zijn erg scherp! Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing.

 • Tijdens onderhoud dient het meubel ALTIJD spanningsvrij te zijn.


Onderhoud rvs meubelen


Materiaal
Onze RVS producten zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd. Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u het product direct na ontvangst te controleren en eventuele beschadigingen zo mogelijk direct na aflevering te melden aan uw leverancier. Bewaar bij beschadigingen altijd de verpakking! Hoewel RVS nagenoeg onverwoestbaar is, heeft uiteraard ook dit materiaal regelmatig verzorging nodig. Hieronder treft u enkele tips.

 

Reiniging
RVS is een eenvoudig te onderhouden materiaal. Regelmatig schoonmaken met water en afwasmiddel voorkomt dat het in water aanwezige kalk vuil kan gaan vasthouden, hierdoor ontstaan op het RVS product doffe vlekken. Hardnekkig vuil van bijvoorbeeld theezakjes of koffiefilters kan verwijderd worden met een vloeibaar reinigingsmiddel (geen schuurpoeder!). Spoel na een dergelijke onderhoudsbeurt het RVS product altijd grondig na met lauw water en maak het droog.

 

Snijden
Aan een RVS werkblad wordt vanzelfsprekend veel gewerkt: net als bij alle andere materialen kunnen ook in gladde RVS oppervlaktes krasjes zichtbaar worden. Bij zwaar snijwerk gelieve u voor het behoud van uw werkblad een snijplank te gebruiken.

 

Hittebestendig
Gebruik bij pannen die rechtstreeks van de warmtebron afkomen, uit voorzorg een onderzetter. Hiermee voorkomt u dat de pan blauwbruine vlekken op uw RVS product achterlaat.

 

Huishoudelijke chemicaliën
RVS is nagenoeg ongevoelig voor in huishoudens gebruikte chemicaliën. Echter, rechtstreeks contact met sterk bijtende stoffen zoals zuren, logen, verfverdunners, afbijtmiddel, ontstoppers en dergelijke dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Spoel in die gevallen altijd na met veel water. Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn over gebruik en onderhoud van uw RVS producten dan kunt u zich te allen tijde wenden tot Horecaworld.

 

 

Annuleringsformulier

Heeft u net een bestelling geplaatst en wilt u deze annuleren ? Wij vragen u dit formulier volledig in te vullen. Wij kunnen alleen een volledig ingevuld annuleringsformulier verwerken.